#_LOCATIONMAP

Date/Time
Date(s) - 22/05/2019 - 23/05/2019
All Day


Conference AGENDA / Program konference

Overview – Pregled

WEDNESDAY / SREDA 22.5.2019

Hotel Four Points by Sheraton Ljubljana MONS
Pot za Brdom 4, 1000 Ljubljana

09:30 – 09:50 OPENING SPEECH / UVODNI NAGOVOR
 • Honorary patron / Častni pokrovitelj
 • Honorable guests / Častni gost
10:00 – 10:45 THE PLANAR LECTURES / OSREDNJI PREDAVANJI
 • The multiplier effect of the mineral deposits on the infrastructural, social and demographic picture (case of local community) / Multipliktivni učinki nahajališč mineralnih surovin na infrastrukturno, socialno in demografsko sliko (primer lokalne skupnosti)
  Mag. Marko Diaci, mayor of the municipality of Šentjur / župan občine Šentjur
 • The importance of minerals in Slovenian economy – an example of silicate minerals / Pomembnost mineralnih surovin v slovenskem gospodarstvu – primer silikatnih surovin
  Marcel Žmavčič, Kremen d.d., Slovenia
10:50 – 13:20 MINERAL RESOURCES MANAGAMENT POLICY / CILJI IN USMERITVE DRŽAVE NA PODROČJU IZKORIŠČANJA MINERALNIH SUROVIN
Moderator: dr. Željko Pogačnik, president of Slovenian surface Mining Association, predsednik Društva tehničnih vodij površinsko odkopavanje

 • How to ensure the exploitation of mineral resources in accordance with principle of sustainability / Kako zagotoviti izkoriščanje mineralnih surovin po načelu trajnosti
  Mag. Hinko Šolinc, The Energy Directorate, Ministry of Infrastructure of the Republic of Slovenia / Direktorat za energijo, Ministrstvo za infrastrukturo RS
 • Public mining service as a support of ministry responsible for mining / Rudarska javna služba kot strokovna podpora ministrstva, pristojnega za rudarstvo
  Ana Burger, dr. Duška Rokavec, Andreja Senegačnik, Marko Mehle, GeoZS – Geological Survey of Slovenia
11:30 – 11:45 COFFEE BREAK / ODMOR ZA KAVO
 • Minerals as enablers of local and regional development and enhance EU value chains / Minerali kot spodbujevalci lokalnega in regionalnega razvoja in dejavniki vrednostnih verig v EU
  Aurela Shitza, director – Industrial Affairs, IMA-Europe
 • An added value of minerals and environmental protection (an example of calcium carbonate mineral deposits in Italy / Dodana vrednost mineralne surovine in varstvo okolja (primer nahajališča kalcijevega karbonata v Italiji)
  Ernesto Giacomin, Ros Giacomo & Figli Srl, Italia
 • Construction and building materials industry after the financial and economic crisis (factors affecting its activity) / Gradbeništvo in industrija gradbenega materiala po finančno-gospodarski krizi (dejavniki, ki vplivajo na dejavnost)
  Jože Renar, Chamber of Commerce and Industry of Slovenia, Gospodarska zbornica Slovenije
13:20 – 15:00 LUNCH / KOSILO
 • The opening exhibition of artworks by academic painter Barbara Jurkovšek entitled Natural Resources and Fine Art / Otvoritev razstave likovnih del akademske slikarke Barbare Jurkovšek z naslovom Naravni viri in likovna umetnost
15:00 – 15:40 CIRCULAR ECONOMY IN MINERAL RESOURCES EXPLOITATION SECTOR / PROCES KROŽNEGA GOSPODARSTVA V PANOGI PRIDOBIVANJA MINERALNIH SUROVIN

Moderator: doc. dr. Mirijam Vrabec, Catedra of Applied Geology, department for geology university of Ljubljana / Katedra za aplikativno geologijo (KAG) Oddelka za geologijo, Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

 • Circular Economy in a mineral by-products management: Opportunities for resource recovery and LCA (Montenegro case) / Krožno gospodarstvo pri upravljanju s sekundarnimi surovinami, ki so nastale pri proizvodnji  mineralnih surovin. Priložnosti za obnovitev virov in LCA (primer Črne gore)
  dr. Slobodan Radusunović, Geological Survey of Montenegro, Montenegro
 • The industry of building materials and mineral extraction in Croatia (trends and midterm forecasts) / Industrija gradbenih materialov in proizvodnje mineralnih surovin na Hrvaškem (srednjeročne in dolgoročne napovedi)
  Mirela Gudan, Director of Branch Associations, Croatian Employers` Association / Hrvatska udruga poslodavaca, Croatia
15:45 – 17:45 LEGAL FRAMEWORK FOR MINERAL RESOURCES EXPLOITATION IN SLOVENIA / PRAVNI OKVIR IZKORIŠČANJA MINERALNIH SUROVIN V SLOVENIJI
Moderator: prof. dr. Senko Pličanič, Institute of Public Administration at the Faculty of Law, University of Ljubljana Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

 • Open legal questions in regard of the concession prolongation, land – use (spatial planning) procedures and concession granting procedures / Odprta vprašanja v zvezi z podaljševanjem koncesij, prostorsko umestitvijo pridobivalnih območij in postopkom pridobitve koncesij
  prof. dr. Senko Pličanič, Institute of Public Administration at the Faculty of Law, University of Ljubljana / Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
 • Open pit mining of ceramic raw materials in Bavaria/Germany – legal and natural and social aspects from application to reclaiming / Eksploatacija keramičnih surovin na Bavarskem/Nemčija – pravni, naravni ter socialni vidik od vloge do zahtevka
  dr. Adelbert Niemeyer, NIEMEYER GEOCONSULT, Germany
16:30 – 16:45 COFFEE BREAK / ODMOR ZA KAVO
 • The impact of mining operations on the environment, and how to provide an appropriate rehabilitation through to development planning / Vpliv rudarskih del na okolje in kako z razvojnim načrtovanjem zagotoviti primerno sanacijo rudarskega prostora
  Bernarda Podlipnik, Senior Secretary, Ministry of the Environment and Spatial Planning of the Republic of Slovenia / višja sekretarka, Ministrstvo za okolje in prostor RS
 • The influences of the time component on obtaining the mining licenses and the procedure for the implementation of mining operations (Croatia case) / Vplivi časovne komponente na pridobitev dovoljenj za začetek izvajanja rudarskih del in postopek izvajanja rudarskih dejavnosti (hrvaški primer)
  Danica Pribanić, PROMINS – Business Association for mining, quarrying lime and explosives, Croatia / Gospodarsko interesno udruženje za proizvodnju, preradu i promet mineralnih sirovina, Croatia
 • Mining Law and Reclamation of Mines and Quarries in Serbia / Rudarska zakonodaja in nadaljnja uporaba saniranega prostora (kamnolomi v Srbiji)
  dr. Vladimir Simić, University of Belgrade, Faculty of Mining and Geology & Đorđe Simić, Geoprofesional Beograd, Serbia
18:00 – 18:30 DISCUSION / DISKUSIJA
19:00 – DINNER AND NETWORKING / VEČERJA IN UTRJEVANJE POSLOVNIH VEZI

Četrtek 23.5.2019

LITIJA (rudnik Sitarjevec)
Vintarjevec 6, Šmartno pri Litiji

10:00 – 10:10 Uvodni nagovor
 • Honorable guests / Častni gostje
10:20 – 12:00 DEGRADED ARES RESTORIATION / SANACIJA DEGRADIRANIH PROSTOROV
Moderator: doc. dr. Goran Vižintin, Department of Geotechnology, Mining and Environment, Faculty of Natural Sciences and Engineering, University of Ljubljana / Oddelek za geotehnologijo, rudarstvo in okolje, Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

 • The potential of the degraded environment in the light of new spatial arrangement / Potencial degradiranega prostora v luči novih prostorskih ureditev
  Janko Rožič, architect and urbanist, Slovenia / arhitekt in urbanist, Slovenija
 • The opportunities and ways of using mining heritage objects for the development of post-mining tourism – worldwide examples, opportunities for Slovenia / Priložnosti in načini uporabe objektov rudarske dediščine za razvoj post-rudarskega turizma – priložnosti za Slovenijo
  Malwina Kobylańska, Deputty Manager, Geological Department, KGHM CUPRUM sp. Z o.o., Research & Development Centre, Wroclaw, Poland & dr.Mateja Golež, Slovenian National Building And Civil Engineering Institute
 • Spatial planning and management of mineral deposit (in NATURA 2000 area), closing procedure at the local level (example of the municipality of Brežice) / Prostorsko načrtovanje in upravljanje z nahajališči mineralnih surovin (v območju NATURA 2000), vodenje postopka opustitve rudarskih del na lokalni ravni (primer občine Brežice)
  Urška Klenovšek, Head of Department, Department of Spatial Planning, Municipality of Brežice, Slovenia / vodja oddelka, Oddelek za prostor, Občina Brežice, Slovenija
 • Limonite Occurrences in Serbia and BiH / Pojavi limonita v Srbiji in BiH
  dr. Vladimir Simić & Rade Jelenković, University of Belgrade, Faculty of Mining and Geology, Serbia
 • The limonite mud as a raw material suitable for the production of pigments (Sitarjevec case) / Limonitni mulj kot mineralna surovina za proizvodnjo pigmentov (primer Sitarjevec)
  dr. Mateja Golež, Zavod za gradbeništvo Slovenije & dr. Željko Pogačnik, Georudeko d.o.o., Slovenia
12:00 – 12:30 ODMOR ZA KAVO
13:00 – 15:30 GUIDED EXPERT VISIT TO SITARJEVEC MINE / VODEN STROKOVNI OGLED RUDNIKA SITARJEVEC
 • Underground mineral deposit of Sitarjevec (self developed natural laboratorium of extreme environment) / Rudišče Sitarjevec (naravni laboratorij ekstremnega okolja)
  Mag. Gorazd Hafner, SIIPS AD, d.o.o., Slovenja & Blaž Zarnik Undersecretary for the management of investments in the field of infrastructure, Municipality of Litija / podsekretar za vodenje investicij s področja infrastrukture, Občina Litija
13:00 – 14:00 IZOBRAŽEVANJE TEHNIČNIH VODIJ / TECHNICAL LECTURES FOR MINING TECHNICAL MANAGERS

Moderator: dr. Željko Pogačnik, predsednik Društva tehničnih vodij površinsko odkopavanje

 • The Slovenian Environment Agency requirements about blasting data, how to act as a quarry technical manager / Poziv ARSO o podaji podatkov o razstreljevanju, kako ravnati kot tehnični vodja
  Vladimir Železnikar, Železnikar Control d.o.o., Slovenija
 • A new coordinate system and what will bring into a mining environment / Nov koordinatni sistem in kaj prinaša v rudarsko okolje
  Bojan Pečar, Geoid d.o.o., Slovenija
 • Renewal procedure of concession contracts and compliance with spatial planning documents – implementation of mining works within exploitation areas and works that do not comply with spatial plans (after the period of expiry concession contracts) / Postopek podaljševanja koncesijskih pogodb in skladnost s prostorskimi akti – izvajanje rudarskih del znotraj pridobivalnih prostorov in dela, ki niso skladna s prostorskimi načrti (po poteku koncesijskih pogodb)

representative of the state body responsible for the mining sector – predstavnik državnega organa RS, odgovornega za sektor rudarstva

Bookings

Bookings are closed for this event.